تبلیغات
م ... ع ... م ... ا ... ر ... س ... ت ... ا ... ن - دل نوشته
به نظر من انسانیت به دلیل انتخابهاییست که می کند . مهم نیست چگونه آغاز کند، مهم راهیست که برمیگزیند تا همه چیز را به خوبی به پایان برساند.

*****

ساده باشیم ؛ چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت
                                                                                                    سهراب سپهری
*****
 
ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم ؛ کمی با کفشهای او راه بروم.