تبلیغات
م ... ع ... م ... ا ... ر ... س ... ت ... ا ... ن - با معماران
هوشنگ سیحون :
کلام آخر من ایران است.


لوکوربوزیه :

من ترسیمکردن را به حرفزدن ترجیح میدهم، زیرا ترسیمکردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغگفتن باقی میگذارد.


بهرام شیردل :

معماران هم مثل اهل حرفه های دیگر در یک مقطع زمانی پی می برند که شرایط جهان دارد تغییر می کند و کار حرفه ای آنها وقتی ارزش دارد که در این شرایط جدید بتواند نقشی ایفا کند.